Printers- Offset

 1. Prakash Printing Press
 2. Pioneer Offset Printers Pvt. Ltd.
 3. Pioneer Printing Press
 4. Pokhara Centre Press
 5. Pokhara Offset Press
 6. Pradhan Printing Press
 7. Pragati Screen & Offset Press
 8. Prakash Offset Printers
 9. Millennium Publication Pvt. Ltd.
 10. Kishor Offset Press
 11. Namrata Printing Press
 12. Lumbini Printing & Publication P. Ltd.
 13. Kala Printing Press
 14. Modern Printing Press (P) Ltd.
 15. Kripa Printers
 16. Narayani Chhapakhana
 17. Lusha Press
 18. Kalika Printing Press
 19. Monaj Offset Press (P) Ltd.
 20. Krishana Shree Trade Links
 21. Narayany Press
 22. M. S. Offset Press
 23. Kalinchowk Printing Press
 24. Monaj Printing House Pvt. Ltd.
 25. Kumar Chhapa Khana
 26. Navadurga Printing Support
 27. Machhindra Printing Press
 28. Kanchan Printing Press
 29. Money Offset Press
 30. Lagan Offset Printing Press
 31. Machindra S. Printing Press
 32. Kantipur Offset Press
 33. MS Offset Press
 34. Lakaul Printing Press
 35. Maha Laxmi Press
 36. Kantipur Printing Press
 37. Multi Graphic Press (P) Ltd.
 38. Laligurans Printers
 39. Maha Laxmi Printing Works
 40. Kaskeli Chhapakhana
 41. Muna Press
 42. Lalit Enterprises
 43. Mahakali Chhapakhana
 44. Kasthamandap Printing Press
 45. Munal Offset Printers
 46. Lamjung Chhapakhana
 47. Maheshwori Printers (P) Ltd.
 48. Kavre Offset Press
 49. Munal Printing Press
 50. Laxmi Printing Press