Doctors- Venereology

  1. Dr. Shrestha P. Dwarika
  2. Dr. Shrestha Ram Kumar
  3. Dr. Rajbhandari Vijaya Bahadur