Book Publishers

 1. Satyal Publication Pvt. Ltd.
 2. United Nepal Publication Pvt. Ltd.
 3. Vajra Publications
 4. Vidyarthi Pustak Bhandar
 5. Bhrikuti Academic Publication
 6. Pairavi Prakashan
 7. Books’ Paradise Enterprises
 8. Himal Association
 9. Sukunda Pustak Bhawan
 10. Jay Book Depot
 11. Taleju Prakashan
 12. M. K. Publishers & Distributors
 13. National Book Centre
 14. Makalu Books & Stationers
 15. National Book Seller & Distributors
 16. Mandala Book Point
 17. Neema Pustak Prakashan
 18. Nepal Sahitya Prakashan Kendra
 19. Surya Publications
 20. New Hira Books Enterprises
 21. Ashmita Books
 22. New Saman Books & Stationers
 23. Asia Publication
 24. New Suman Books & Stationers
 25. Shyam Pustak Bhandar