Book Publishers

 1. Satyal Publication Pvt. Ltd.
 2. United Nepal Publication Pvt. Ltd.
 3. Vajra Publications
 4. Vidyarthi Pustak Bhandar
 5. Books’ Paradise Enterprises
 6. Himal Association
 7. Sukunda Pustak Bhawan
 8. Jay Book Depot
 9. Taleju Prakashan
 10. M. K. Publishers & Distributors
 11. National Book Centre
 12. Makalu Books & Stationers
 13. National Book Seller & Distributors
 14. Mandala Book Point
 15. Neema Pustak Prakashan
 16. Nepal Sahitya Prakashan Kendra
 17. Surya Publications
 18. New Hira Books Enterprises
 19. Ashmita Books
 20. New Saman Books & Stationers
 21. Asia Publication
 22. New Suman Books & Stationers
 23. Bhrikuti Academic Publication
 24. Pairavi Prakashan
 25. Shyam Pustak Bhandar